WAŻNE!!! Zmiany dotyczące umorzenia pożyczki

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy (5.000,00 zł)

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.

Po upływie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki PUP w Kościanie sprawdzi spełnienie przez pożyczkobiorcę w/w warunku i poinformuje mikroprzedsiębiorcę o umorzeniu pożyczki.

Umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu (bez konieczności składania wniosku o umorzenie).

Nowe zasady umorzenia pożyczki wynikają ze zmian w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - art.15 zzd ust. 7 w/w ustawy (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) – zmiana od 24.06.2020 r.

Źrodło: Powiatowy Urzad Pracy w Kościanie

reklama