PO-KL 2007-2013

Program Operacyjny – Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013

Program Operacyjny – Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi Unii Europejskiej, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych, do których należą:

- podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo,

- zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,

- poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce,

- upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy,

- zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa,

- wzrost spójności terytorialnej.

Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną w głównej mierze przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.

Dotacje bezpośrednio refundujące poniesione przez przedsiębiorców wydatki związane z inwestycjami na przykład w budynki, nowe technologie czy maszyny i urządzenia nie będą stanowiły jedynej formy wsparcia w latach 2007 – 2013.

 

Oprócz bezpośredniego wsparcia finansowego, polscy przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o pośrednią pomoc właśnie w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. Zakupy inwestycyjne nie są bowiem jedynym sposobem na podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Bardzo ważnym czynnikiem są przecież pracownicy firmy oraz ich kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. W związku z tym, przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będą mogli ubiegać się między innymi o wsparcie na rozwój zasobów ludzkich w ich firmach. Wsparcie to będzie udzielane w ramach Priorytetu II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących” oraz Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Projekty w ramach wymienionych powyżej priorytetów przeznaczone dla przedsiębiorców i ich pracowników będą realizowane przede wszystkim przez publiczne służby zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje otoczenia biznesu oraz uczelnie wyższe.
W ramach projektów pracownicy firm będą mogli uczestniczyć w różnego rodzaju spotkaniach informacyjnych, szkoleniach, warsztatach czy też studiach podyplomowych. Wsparcie przybierać będzie także formę usług informacyjnych i doradczych realizowanych przez wyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu na rzecz przedsiębiorstw.

Oferowane wsparcie dotyczyć będzie zagadnień takich na przykład jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, księgowość i finanse, sprzedaż, marketing i negocjacje handlowe, eksport, transfer technologii i finansowanie innowacyjnych rozwiązań, systemy zarządzania jakością czy też nowoczesne techniki informacyjne i telekomunikacyjne.

 

Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z założeniami część szkoleń realizowanych będzie przy pomocy technik nauczania na odległość czyli przy wykorzystaniu narzędzi e-learning’u. Ułatwi to z pewnością pracownikom polskich firm ukończenie potrzebnych im szkoleń bez konieczności opuszczania miejsca pracy w dogodnym dla nich czasie.

 

Polecamy, aby zainteresowani przedsiębiorcy śledzili strony internetowe znanych im instytucji otoczenia biznesu, które świadczą usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe na rzecz firm. Warto zaglądać na strony www uczelni wyższych, publicznych i prywatnych, gdyż one także realizować będą projekty (studia podyplomowe) skierowane do kadr polskich przedsiębiorstw. Na tych stronach przedsiębiorcy znajdą z pewnością informacje o projektach realizowanych na ich rzecz i współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

 

Polecamy serwisy informacyjne:

http://www.inwestycjawkadry.info.pl
– baza danych ofert szkoleniowych

http://www.wup.poznan.pl
– Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

http://www.efs.gov.pl
-portal informacyjny poświęcony programom operacyjnym współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Źródło informacji: Fundusze strukturalne - serwis informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; www.funduszestrukturalne.gov.pl
PARTNERZY
PUP
SFPK
WARP
Agencja Rozwoju Regionalnego
OCWP
KIDP
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Fundusz rozwoju i promocji
US
Centrum PISOP
K-SSSE