Jubileusz – 15 lat!

Rok 2017 był dla nas rokiem szczególnym. Właśnie wtedy minęło 15 lat odkąd świadczymy usługi na rzecz lokalnej przedsiębiorczości, wspierając tym samym rozwój naszej Małej Ojczyzny. Mamy się z czego cieszyć. Z naszych szkoleń pod hasłem „Pierwszy Biznes” skorzystało dotąd łącznie około 1400 osób. Ogromna większość z nich założyła własne firmy. To najlepszy dowód na to, że siłą Powiatu Kościańskiego są pracowici, odważni, ludzie z wizją, a my pragniemy wspierać ich w dążeniu do realizacji zawodowych planów.

Wszystko zaczęło się w 2002 roku. Wtedy to piętnaście osób działających na rzecz różnych środowisk połączyła wspólna wizja – krzewienie idei małej przedsiębiorczości i pomoc w jej rozwoju. Inicjatorem działań był Stefan Stachowiak, a razem z nim w gronie założycieli znaleźli się: Zygmunt Pawłowski, Jerzy Stachowiak, Karol Malicki, Adam Szymaniak, Urszula Iwaszczuk, Ewa Beba, Ireneusz Michalak, Krzysztof Przybylski, Alojzy Pawlicki, Krzysztof Ruszkiewicz, Henryk Mocek, Barbara Staszczuk-Olszewska, Ryszard Fornalik, Mirosława Mueller i Józef Cieśla.

Spotkanie pierwszego Zarządu (od prawej): Krzysztof Ruszkiewicz, Ireneusz Michalak, Zygmunt Pawłowski, Sabina Bresińska, Stefan Stachowiak, Jerzy Stachowiak, Kazimierz Dembny, Paweł Buksalewicz, Henryk Bartoszewski i Jerzy Cieśla.

Reprezentowali różne środowiska ale łączył ich wspólny pomysł tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju smalbiznesu. Tak powstały podwaliny dla istniejącego do dziś Stowarzyszenia, które swoimi działaniami wspiera przedsiębiorców Ziemi Kościańskiej.

14 stycznia 2002 roku powołano do życia Stowarzyszenie Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości z siedzibą w Kościanie. W zebraniu założycielskim wzięło udział 37 osób, wśród których, obok inicjatorów znaleźli się również samorządowcy, przedstawiciele kościańskich kupców i przedsiębiorców. Do zadań statutowych nowo powołanej organizacji należały: ograniczenie bezrobocia, rozwój społeczno-gospodarczy, oraz tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości zwłaszcza małej i średniej, która dominowała w Powiecie Kościańskim.

W skład komitetu założycielskiego weszli: Ireneusz Michalak, Zygmunt Pawłowski, Jerzy Stachowiak, Stefan Stachowiak i Barbara Staszczuk-Olszewska.

Plan był sprecyzowany. Przekonać do idei lokalne samorządy i działające już organizacje. Jeździli więc od jednej gminy do drugiej. Opowiadali o swoim pomyśle władzom samorządowym i oraz radnym na sesjach. Prowadzili rozmowy i przekonywali do swoich wizji. Ostatecznie udało się osiągnąć cel.

Nowy podmiot powstał jako stowarzyszenie osób fizycznych, aby jego członkami wspierającymi mogły zostać zarówno samorządy lokalne jak i organizacje zrzeszające kupców i przedsiębiorców. Jako organizacja pozarządowa Stowarzyszenie miało szersze możliwości pozyskiwania środków finansowych zarówno z dotacji rządowych, pozarządowych, krajowych i zagranicznych.

– Początki nie były łatwe – wspomina wicestarosta Powiatu Kościańskiego Stefan Stachowiak, który został pierwszym przewodniczącym nowo powołanego Stowarzyszenia. – Przede wszystkim brakowało nam doświadczenia. Dlatego odwiedzaliśmy ościenne powiaty: kaliski i śremski i podpatrywaliśmy rozwiązania, które tam już funkcjonowały.

Przez lata w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości pracowało wiele osób. Oto jedno z archiwalnych zdjęć pracowników i współpracowników OWP – od lewej: Stefan Żurkiewicz, Monika Pawłowska, Iwona Hamrol, Sylwia Dominiak, Monika Wyrzykiewicz, Michalina Ganszczyk, Damian Łakomy (ówczesny dyrektor OWP), Beata Ferman, Marzena Strugała, Patryk Łakomy.

Stowarzyszenie Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Kościanie (SWMiŚP w Kościanie) działało w latach 2002-2004. Kontynuatorem jego działań jest Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie (SWP w Kościanie). Do celów statutowych obecnie funkcjonującego stowarzyszenia doszły prowadzenie działalności oświatowej oraz wspieranie inicjatyw społecznych. Cele statutowe są realizowane przez Biuro Stowarzyszenia, które nosi nazwę: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie (OWP w Kościanie).

Członkami Stowarzyszenia są: Powiat Kościański, Gmina Kościan, Miasto Kościan, Gmina Czempiń, Gmina Śmigiel, Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Kościanie oraz Stowarzyszenie Kupców Ziemi Kościańskiej.

W ciągu 15 lat funkcjonowania działalność Stowarzyszenia wspierało wielu wspaniałych ludzi. Dzięki ich nieocenionej pomocy placówka mogła rozwijać się i służyć mieszkańcom regionu.

Dyrektorami Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości byli: Jarosław Gromek, Damian Łakomy, Monika Pawłowska i Bolesław Ratajczak.

Od początku swojej działalności Stowarzyszenie nawiązało współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Kościanie, która trwa ona do dzisiaj i zaowocowała wieloma cennymi inicjatywami.

 

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie od początku współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy. Na zdjęciu członkowie Zarządu SWP z dyrektor PUP – od prawej: Stefan Stachowiak, Bernard Turski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Ewa Beba, Piotr Ruszkiewicz, Krzysztof Walachowski i Konrad Malicki. W skład Zarządu wchodzą również: Dominik Wieszczeszyński, Andrzej Przybyła, Małgorzata Adamczak i Łukasz Stasiak.

Pierwszy wspólny projekt, do którego dołączyły również Starostwo Powiatowe oraz szkoły ponadgimnazjalne zrealizowano już w 2002 roku.

Później były kolejne wspólne przedsięwzięcia m.in. Partnerstwo na Rzecz Kształcenia Zawodowego w 2007 roku, które z czasem przyjęło szerszą formułę i przekształciło się w Partnerstwo na Rzecz Zatrudnienia, międzynarodowa konferencja z udziałem niemieckich partnerów z Frankfurtu nad Odrą, której celem była wymiana doświadczeń związanych z różnymi formami wspierania przedsiębiorczości w 2009 roku, czy realizowane w 2013 roku wspólnie z PUP i OPS przedsięwzięcie pod hasłem Modelowy System na Rzecz Integracji Społecznej skierowany do osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem.

W 2004 roku pojawiła się możliwość pozyskiwania funduszy przez osoby bezrobotne na podjęcie działalności gospodarczej. Od tamtej pory Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości na zlecenie PUP prowadzi szkolenia dla potencjalnych beneficjentów pod hasłem „Pierwszy biznes”. Z tej formy wsparcia co roku korzysta kilkudziesięciu mieszkańców Powiatu Kościańskiego. Każde szkolenie podzielone jest na kilka bloków tematycznych prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów. Zajęcia dotyczą zagadnień związanych z założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Do końca 2017 roku ze szkoleń organizowanych dla PUP przez Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie tych skorzystało łącznie około 1400 osób, z czego 1051 otrzymało dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Z okazji jubileuszu gościliśmy na łamach lokalnych gazet. Co o nas napisali możecie przeczytać w załącznikach.

PARTNERZY
PUP
SFPK
WARP
Agencja Rozwoju Regionalnego
OCWP
KIDP
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Fundusz rozwoju i promocji
US
Centrum PISOP
K-SSSE