Usługi informacyjne

Informacja z zakresu:

  • rozpoczynania działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne, w tym absolwentów szkół,
  • podstawowych aspektów prawnych związanych z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce a także w innych krajach UE,
  • praktycznych aspektów ubiegania się o pomoc finansową z budżetu UE oraz z budżetu państwa na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych,
  • pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej (fundusze pożyczkowe i fundusze poręczeniowe),
  • ubiegania się o dotacje ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego przez osoby bezrobotne na podjęcie działalności gospodarczej,
  • ubiegania się o pomoc finansową ze środków PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) przez osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie i posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • składania przez przedsiębiorców wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.
PARTNERZY
PUP
SFPK
WARP
Agencja Rozwoju Regionalnego
OCWP
KIDP
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Fundusz rozwoju i promocji
US
Centrum PISOP
K-SSSE