FU 2014-2020

Nowa pula Funduszy Europejskich 2014-2020

8 stycznia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Umowy Partnerstwa, będącej najważniejszym dokumentem określającym strategię wykorzystania nowej puli Funduszy Europejskich, a także projekty krajowych programów operacyjnych.

Treść przyjętych dokumentów przedstawia plany Rządu mówiące o tym jak powinna wyglądać Polska w 2020 r. Są one efektem, kilku lat pracy nad stworzeniem spójnej wizji rozwoju kraju.
 

 FUNDUSZE DLA POLSKI

 – W wyniku przeliczenia cen stałych na bieżące, wynegocjowana w lutym podczas szczytu Rady Europejskiej kwota 72,9 mld euro dla Polski wzrosła o ok. 13 proc. i wynosi 82,5 mld euro, a więc ok. 345 mld zł. W tej kwocie zawiera się 252 mln euro, czyli ponad 1 mld zł na wsparcie bezrobotnej młodzieży – podkreśliła wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska.

W ramach programów operacyjnych, do dyspozycji będziemy mieć ponad 320 mld zł (ponad 76,8 mld euro). W programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej do wykorzystania będzie prawie 3 mld zł (ok. 700 mln euro). Dodatkowo, otrzymamy środki z instrumentów oraz programów zarządzanych przez Komisję Europejską – ok. 17,1 mld zł (ok. 4,1 mld euro) z instrumentu Łącząc Europę (CEF), mającego na celu wsparcie projektów infrastrukturalnych w obszarze transportu, energetyki i technologii informacyjnych, a także ok. 2 mld zł (ok. 474,5 mln euro) z Europejskiego Funduszy Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) na programy, które zapewnią żywność dla osób najbardziej potrzebujących oraz odzież i inne podstawowe artykuły osobom bezdomnym oraz dzieciom w trudnej sytuacji materialnej. Korzystać będziemy także z części, zarządzanej przez Komisję Europejską, ogólnej puli przeznaczonej na pomoc techniczną - ok. 1,2 mld zł (ok. 287 mln euro) oraz dodatkowych funduszy na działania innowacyjne w dziedzinie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, ok. 292 mln zł (ok. 71 mln euro).

 W CO BĘDZIEMY INWESTOWAĆ

 – Po 2013 r. akcent położony zostanie na działania innowacyjne oraz te, które w najlepszy sposób wykorzystają potencjały regionów. Trudno jednak mówić o innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarce bez oparcia jej na dobrze funkcjonującej infrastrukturze – dlatego nadal finansowany będzie rozwój połączeń kolejowych i drogowych, inwestycje w ochronę środowiska czy energetykę, zwłaszcza „zieloną” – podkreśliła wicepremier. Premiowane będą przedsięwzięcia, z których efektów korzystać będziemy jeszcze długo po ich zakończeniu, a więc przede wszystkim projekty prorozwojowe i prowzrostowe m.in. te pobudzające współpracę sektorów nauki i biznesu oraz przyczyniające się do wprowadzania na rynek nowych, niespotykanych dotąd rozwiązań. Duży nacisk zostanie też położony na działania w takich obszarach jak zatrudnienie, edukacja czy przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

W kolejnej perspektywie finansowej, wzmocnieniu ulegnie rola zwrotnych instrumentów finansowych, dzięki czemu większa liczba przedsięwzięć będzie mogła otrzymać dofinansowanie ze środków publicznych, a także partnerstwa publiczno-prywatnego oraz polityki miejskiej m.in. poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

 PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020

 Realizowanych będzie 6 krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej, a także 16 programów regionalnych. Samorządy województw zarządzać będą większą niż obecnie pulą europejskich pieniędzy – w latach 2007-2013 miały do dyspozycji ok. 25 proc. wszystkich środków dla Polski, w nowej perspektywie będzie to niemal 40 proc. RPO finansowane będą z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – alokacja 114,94 mld zł (27,5 mld euro)

 To największy program. Jego fundusze przeznaczymy m.in. na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport, bezpieczeństwo energetyczne, ochronę zdrowia i kulturę. Większy nacisk niż obecnie, zostanie położony na wsparcie gospodarki sprzyjającej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej ekonomicznie. Na znaczeniu zyskają także przedsięwzięcia dotyczące bezpieczeństwa energetycznego i ochrony zdrowia. Jego beneficjentami będą zarówno podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, jak i prywatne, głównie duże przedsiębiorstwa.

 Program Inteligentny Rozwój – alokacja 35,98 mld zł (8,6 mld euro)

 Głównym celem programu jest zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki m.in. poprzez aktywizację współpracy firm i sektora nauki, wsparcie i rozwój innowacyjności przedsiębiorców. Program pomoże skutecznie przekształcić pomysły polskich naukowców w innowacyjne produkty, usługi i technologie, czyli przejść „od pomysłu do przemysłu”. Z jego funduszy skorzystają także przedsiębiorcy chcący rozwijać swoją działalności poza granicami Polski, a także instytucje otoczenia biznesu. Część środków zostanie również przeznaczona na podniesienie pozycji polskiej nauki na arenie międzynarodowej.

 Program Wiedza Edukacja Rozwój – alokacja 18,46 mld zł (4,4 mld euro)

 PO WER powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, adaptacyjności, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Wspierane będą też innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w wymienionych dziedzinach. W programie będą także dostępne środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Wsparcie PO WER uzupełni działania na poziomie regionalnym w ramach RPO, z których bezpośrednią pomoc uzyskają osoby pozostające bez pracy, wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym, czy też chcące podnieść swoje kwalifikacje

 Program Polska Cyfrowa – alokacja 9,42 mld zł (2,2 mld euro)

 Środki nowego programu, nie mającego swojego odpowiednika w obecnej perspektywie, popłyną na wsparcie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w szczególności tworzenie sieci szerokopasmowych oraz rozwój e-usług publicznych. Planowane są również działania dotyczące nabywania i rozwoju kompetencji cyfrowych. Program zakłada, że do 2020 r. każdy mieszkaniec Polski będzie mógł mieć dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. Beneficjentami programu będą przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe.

 Program Polska Wschodnia – alokacja 8,84 mld zł (2,1 mld euro)

 To dodatkowe źródło funduszy dla województw Polski Wschodniej. Unijne pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie wzrostu konkurencyjności i innowacyjności, większą aktywność przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu w obszarze B+R oraz ich promocję na rynkach międzynarodowych. Ponadto, realizowane będą projekty związane z rozwojem komunikacji miejskiej oraz poprawą dostępności wewnętrznej w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej i obszarach je otaczających.

 Program Pomoc Techniczna – alokacja 2,92 mld zł (700,1 mln euro)

 Ma zapewnić efektywne funkcjonowanie systemu wdrażania środków unijnych w Polsce. Jego fundusze będą wspierać instytucje w wykonywaniu obowiązków nałożonych przez nowe przepisy unijne w obszarze m.in. ZIT czy szerszego wykorzystania instrumentów zwrotnych. Prowadzone będą też działania edukacyjne, szkoleniowe oraz promocyjne.

 Regionalne Programy Operacyjne – alokacja 130,53 mld zł (31,2 mld euro)

 Ich celem będzie zwiększanie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych. Nacisk położony będzie przede wszystkim na wspieranie przedsiębiorczości, edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, technologii informacyjno-komunikacyjnych, infrastruktury ochrony środowiska, energetyki oraz transportu.

 

województwo

alokacja

dolnośląskie

 

2 250,4

kujawsko - pomorskie

 

1 901,7

lubelskie

 

2 228,8

lubuskie

 

906,1

łódzkie

 

2 253,9

małopolskie

 

2 875,5

mazowieckie

 

2 087,9

opolskie

 

944,1

podkarpackie

 

2 112,2

podlaskie

 

1 212,4

pomorskie

 

1 863,0

śląskie

 

3 473,6

świętokrzyskie

 

1 363,2

warmińsko-mazurskie

 

1 726,6

wielkopolskie

 

2 447,9

zachodniopomorskie

 

1 599,7

Razem

31 246,9

 

PARTNERZY
PUP
SFPK
WARP
Agencja Rozwoju Regionalnego
OCWP
KIDP
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Fundusz rozwoju i promocji
US
Centrum PISOP
K-SSSE