Lepsze kwalifikacje kluczem do przedsiębiorczej przyszłości

loga2009.jpg

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

„Lepsze kwalifikacje kluczem do przedsiębiorczej przyszłości”, pod takim tytułem w okresie od 1 lutego do 30 czerwca 2010 roku, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie jako instytucja szkoleniowa realizowało projekt o charakterze szkoleniowo-doradczym. Projekt był wykonywany przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Kościanie pełniących rolę partnerów w projekcie.

Zamierzeniem podstawowym projektu było podniesienie poziomu wiedzy i rozwój kompetencji 24 osób o niskich kwalifikacjach, w tym klientów lokalnych ośrodków pomocy społecznej oraz bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców miasta Kościana i terenów wiejskich powiatu kościańskiego z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w tym spółdzielni socjalnej.

Istotnym aspektem projektu było upowszechnianie idei ekonomii społecznej w środowisku lokalnym, wspieranie równych szans wszystkich grup oraz popularyzowanie skutecznych rozwiązań walki ze zjawiskiem bezrobocia i wykluczenia społecznego.

Zadanie to było realizowane poprzez następujące cele szczegółowe jak:

-pomoc w przełamywaniu barier związanych z samozatrudnieniem poprzez propagowanie idei ekonomii społecznej i kreowanie postaw przedsiębiorczych.

-wpieranie i motywowanie do działania poprzez wsparcie psychologiczne i doradztwo zawodowe.

-umożliwienie uczestnikom osiągniecie wiedzy i umiejętności z zakresu praktycznych aspektów zakładania firmy, podstaw prawnych, obowiązków formalno – prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, zasad tworzenia i prowadzenia dokumentacji, reklamy, marketingu, negocjacji i obsługi klienta poprzez cykl szkoleń i warsztatów.

-umożliwienie nabycia wiedzy i umiejętności przez uczestników dotyczących zagadnień formalno – prawnych oraz procedur finansowania i funkcjonowania spółdzielni socjalnej poprzez szkolenia i warsztaty.

-podniesienie poziomu wiedzy uczestników w przygotowaniu pełnej dokumentacji związanej z zarejestrowaniem firmy poprzez indywidualne konsultacje ze specjalistami.

-tworzenie Indywidualnych Planów Działań (IPD) poprzez indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, określających osobiste preferencje jego uczestników.

Grupę uczestników projektu tworzyły 24 dorosłe osoby, kobiety i mężczyźni, w tym osoby niepełnosprawne, klienci ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu kościańskiego. Były to osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo z miasta Kościana oraz terenów wiejskich powiatu kościańskiego. Osoby te posiadają wykształcenie, co najwyżej średnie.

Na uwagę zasługuje fakt, że projekt „Lepsze kwalifikacje kluczem do przedsiębiorczej przyszłości”, zrealizował potrzebę doradztwa w zakresie otwierania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Badania MOPS w Kościanie wskazują na zainteresowanie klientów uczestnictwem w tego rodzaju szkoleniach. Projekt pozwalał także na realizację ważnych celów społecznych, jak tworzenie więzi międzyludzkich, reintegrację społeczną oraz przeciwdziałał najbardziej zagrożeniom wykluczenia społecznego.

W rezultacie realizacji Projektu:
24 osoby ukończyły szkolenia, utworzono 16 Indywidualnych Planów Działania, odbyto 17 konsultacji indywidualnych z zakresu przedsiębiorczości oraz 10 osób otrzymało dotacje na otwarcie własnej firmy.

PARTNERZY
PUP
SFPK
WARP
Agencja Rozwoju Regionalnego
OCWP
KIDP
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Fundusz rozwoju i promocji
US
Centrum PISOP
K-SSSE