OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

I. Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie ogłasza nabór na wolne stanowisko:

 1. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, ul. Dworcowa 1, 64-00 Kościan
 2. Nazwa stanowiska: Specjalista ds. programów pomocowych
 3. Liczba lub wymiar etatu: 1
 4. Warunki pracy: Praca w budynku, na I piętrze

II. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe
 2. posiadanie obywatelstwa polskiego
 3. pełna zdolność do czynności prawnych
 4. korzystanie z pełni praw publicznych
 5. brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 7. nieposzlakowana opinia
 8. znajomość zagadnień z zakresu promocji i marketingu
 9. znajomość zagadnień związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej
 10. znajomość form wsparcia oferowanych przedsiębiorcom w ramach programów rządowych oraz środków Unii Europejskiej
 11. znajomość zagadnień związanych z formami pomocowymi skierowanymi do firm w związku z pandemią
 12. biegła obsługa komputera w zakresie: pakietu biurowego OpenOffice, Excela, poczty elektronicznej, Internetu, programów graficznych
 13. umiejętność tworzenia tekstów informacyjnych i promocyjnych oraz materiałów graficznych
 14. znajomość technik nowoczesnego przekazu: Internetu, w tym platformy Google oraz socialmediów – Fanpage, Twittera, LinkedeIn, YouToube
 15. samodzielność w pracy i w pozyskiwaniu wiedzy
 16. gotowość do podnoszenia kwalifikacji
 17. otwarcie na nowe wyzwania
 18. umiejętność pracy z klientem indywidualnym
 19. umiejętność pracy z grupą - prowadzenia spotkań informacyjnych
 20. sumienność i obowiązkowość
 21. odporność na stres

III. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej lub doświadczenie w zakresie promocji
 2. znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym będzie dodatkowym atutem

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przyjmowanie i obsługa interesantów
 2. pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz pozyskiwaniu wsparcia dla przedsiębiorców i osób zakładających działalność gospodarczą oraz obsługa podpisanych umów
 3. organizacja i prowadzenie szkoleń, spotkań informacyjnych
 4. przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych. Odpowiedzialność za szeroko pojętą promocję SWP
 5. komunikacja z klientami Ośrodka poprzez stronę internetową, socialmedia i newslettera
 6. współpraca z jednostkami administracji publicznej, mediami, innymi jednostkami o podobnym charakterze oraz instytucjami partnerskimi
 7. aktywne włączanie się w projekty realizowane przez OWP
 8. promowanie idei przedsiębiorczości

V. Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym
 2. praca w budynku – siedzibie SWP: ul. Dworcowa 1
 3. praca w godzinach: poniedziałek-piątek 8.00-16.00
 4. praca w zespole
 5. bezpośredni kontakt z klientami

VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem oraz telefonem kontaktowym lub e-mailem
 2. życiorys zawodowy (CV) – opatrzony własnoręcznym podpisem oraz telefonem kontaktowym lub e-mailem
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie
 4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

VII. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Biurze Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, ul. Dworcowa 1 (budynek dworca PKP, I piętro) albo przesłać pocztą pod ww. adres w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko: specjalista ds. programów pomocowych” w terminie do dnia 24.07.2020 r.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Biura po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, zostaną złożone w innej formie niż zamknięta koperta albo zostaną przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o terminie i miejscu spotkania.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie.

VIII. Klauzula informacyjna

Klauzula o ochronie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji .

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. wiem, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie reprezentowany przez Lidię Lewandowską,
 • Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Paweł Pawlak adres email: iod@owp.koscian.net,
 • dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot.  naboru  na wolne stanowisko pracy,
 • podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa Kodeks Pracy,
 • dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym  na mocy przepisów prawa,
 • dane osobowe  będą przechowywane przez okres 30 dni w przypadku nie przyjęcia kandydata do pracy albo , w przypadku zatrudnienia  przez okres na jaki osoba zostanie zatrudniona po ustaniu zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie  powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych  może być podstawą do odrzucenia oferty,
 • Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem, lub zatrudnieniem,
 • podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. programów pomocowych w Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie.

Informacja o wyniku naboru

reklama