Najnowsze zmiany w zezwoleniach odpadowych - 15.11.2018

Sprawdź, co się dokładnie zmieniło w ustawie o odpadach po nowelizacji! Jakie są nowe obowiązki, czy trudniej o zezwolenia?!

Szanowni Państwo,

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie wraz z ALFAEKO Ochrona Środowiska Sp. z o.o. z Czempinia zaprasza na szkolenie:

"Najnowsze  zmiany w zezwoleniach odpadowych"

dnia 15 listopada 2018 r. w godz.11.00-14.00

do Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, ul. Dworcowa 1, (budynek dworca PKP, I piętro)

Od dnia 5 września 2018 r. każda firma ma obowiązek zmienić posiadane zezwolenie na gospodarowanie odpadami. Niewywiązanie się z tego obowiązku, skutkuje brakiem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiany zmierzają między innymi do zwiększenia kontroli nad wydawaniem zezwoleń na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów. Nowelizacja ustawy doprowadziła do rozszerzenia odpowiedzialności podmiotów gospodarujących odpadami za nieprawidłowe obchodzenie się z nimi.

 

Program szkolenia:

1. Nowelizacja ustawy o odpadach.

- Zasady obowiązkowych zmian w dotychczasowych zezwoleniach odpadowych.

- Nowy obowiązek: zabezpieczenie roszczeń – procedura i wysokość kwot.

2. Zawartość wniosków i pozwoleń odpadowych po zmianach w procedurach.

- Decyzje na zbieranie – określenie właściwego organu.

- Opinie  „po nowemu” - PSP, WIOŚ.

- Kontrola WIOŚ i PPOŻ przed wydaniem decyzji – zakres kontroli. Skutki wydania opinii negatywnej.

- Obowiązek uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

- Nowe wymagane przepisami  załączniki do wniosku (zaświadczenie o niekaralności i operat ppoż).

- Okoliczności wydania decyzji odmownej i skutki dla istniejących obiektów.

- Obowiązek uzyskania pozwolenia wodno prawnego.

3. Wymagania dla miejsc magazynowania odpadów po zmianach.

- Skrócenie czasu magazynowania odpadów do 1 roku . Przykłady odpadów, dla których zastosowano wyjątki.

- Monitoring wizyjny miejsc magazynowania odpadów – Jakich odpadów dotyczy (czy także niepalnych i co to znaczy).

- Wymagania techniczne dla miejsc magazynowania odpadów .

- Wymagania wobec tytułu prawnego do  nieruchomości na której są magazynowane odpady.

4. Nowy system kar.

- Wstrzymanie prowadzenia działalności.

- Naliczanie kar za niezgodne z prawem magazynowanie, zbieranie i przetwarzanie.

- Wniosek o ustalenie terminu usunięcia naruszeń. Możliwości uniknięcia kary pieniężnej.

- Kary dla transportujących.


Cena szkolenia 150,00 zł brutto za osobę (kolejna osoba z tej samej firmy 75,00 zł).

Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, które zostanie do Państwa przesłane przez koordynatora szkolenia.

Liczy się kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 listopada 2018 roku do godz. 13:00 na załączonym formularzu zgłoszeniowym, który należy przesłać pod adresem e-mail: biuro@owp.koscian.net. Więcej informacji pod nr telefonów 65 512 77 83 i 797 508 207.

reklama