Fundusze unijne

Informacje ogólne

W ramach budżetu Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013 przedsiębiorcy mający siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mogą ubiegać się o wsparcie w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki (PO-KL), Programu Operacyjnego – Infrastruktura i Środowisko (PO-IŚ) oraz Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka (PO-IG). Dla przedsiębiorców realizujących przedsięwzięcia na terenie Wielkopolski przeznaczony jest 1 z 16 WRPO, który nazywa się Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO) na lata 2007-2013.

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie wsparcie przybierać będzie formę dotacji przekazywanych przedsiębiorcom na refundację części poniesionych przez nich wydatków inwestycyjnych. Natomiast wsparcie pośrednie polegać będzie m.in. na możliwości skorzystania przez przedsiębiorców i ich pracowników ze współfinansowanych ze środków publicznych szkoleń, warsztatów, kursów i studiów podyplomowych. Do form wsparcia pośredniego należeć będą także świadczone na rzecz przedsiębiorców usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe realizowane przez specjalistyczne instytucje otoczenia biznesu.

Należy zwrócić uwagę na bardzo ważny fakt. Mianowicie, że dofinansowanie realizowanych przez przedsiębiorców projektów polega na częściowej refundacji poniesionych już wydatków. Dodatkowo, ważnym jest to, że przedsiębiorca nie może ubiegać się o dofinansowanie wszystkich poniesionych wydatków. Może ubiegać się o współfinansowanie tylko wydatków kwalifikowanych. Dlatego ubiegając się o dotacje ze środków publicznych, przedsiębiorcy powinni zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach poszczególnych programów operacyjnych. Informacje te są dostępne na serwisach informacyjnych poświęconych programom pomocowym.

Zaleca się, aby przedsiębiorcy ubiegający się o współfinansowanie ze środków publicznych, zapoznali się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami wyboru projektów. Znajomość kryteriów, według których przedstawiciele instytucji przekazujących dotacje oceniają projekty, umożliwi przedsiębiorcom przygotowanie poprawnej dokumentacji aplikacyjnej. Takiej, dzięki której wzrosną ich szanse na zdobycie unijnej dotacji.

Pisząc o wydatkach należy wspomnieć o źródłach ich finansowania. W związku z tym, że dotacja refundująca poniesione przez przedsiębiorcę wydatki jest ‘przyszłym strumieniem środków pieniężnych’, wydatki muszą zostać najpierw sfinansowanie z pieniędzy pozostających w gestii danego przedsiębiorcy. Jeśli nie posiada on wystarczającej ilości środków własnych, może zwrócić się z wnioskiem o kredyt do banku. Banki posiadają ofertę kredytów przeznaczonych na współfinansowanie projektów dotowanych ze środków publicznych (dotacji) krajowych i zagranicznych. O ofertę takiego właśnie kredytu inwestycyjnego powinni przedsiębiorcy pytać obsługujących ich bankowców.

Warto zwrócić uwagę, iż w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (oraz pozostałych RPO) współfinansowane będą projekty charakteryzujące się innowacyjnością na poziomie regionu (określaną jako innowacyjność niska). W przypadku, gdy innowacyjność danego przedsięwzięcia jest oceniania przez przedsiębiorcę jako innowacyjność na poziomie co najmniej ogólnokrajowym i/lub międzynarodowym (określane jako innowacyjność średnia i wysoka) należy ubiegać się o dotację np. w ramach Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka.

Polecamy portale informacyjne poświęcone środkom pomocowym:

reklama