100 tys. zł na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Rolnicy, którzy myślą o założeniu własnej firmy, mogą ubiegać się o 100 tys. zł „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej". Wnioski można składać do 13 listopada.

Szanowni Państwo

Informujemy, że do 13 listopada 2018 r. można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł "Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej". Pomoc jest finansowana z budżetu PROW 2014 – 2020.

O „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” mogą ubiegać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do tego okresu wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Pomoc może być również przyznana beneficjentowi albo małżonkowi beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego PROW 2014 - 2020.

O premię nie mogą się starać osoby wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Szczegółowe informacje na temat możliwości ubiegania się o premię znajdziecie Państwo tutaj.

Lidia Lewandowska
dyrektor
Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie


reklama