Projekt "Obudź w sobie przedsiębiorcę"

Aktualne informacje i szczegóły projektu

OBUDŹ W SOBIE PRZEDSIĘBIORCĘ to program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób w Wielkopolsce.

Kierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez zatrudnienia.

Wszystkie działania w projekcie są realizowane z troską o równe szanse, oraz dbałością o niedyskryminację  i dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt zakłada, że w okresie 06.2019 – 02.2021 wspomoże rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia, poprzez budowę kreatywnych postaw zmierzających do stworzenia nowych miejsc pracy dla 44 os. bezrobotnych i biernych zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na terenie Wielkopolski i znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wsparcie to ma być udzielone poprzez:

  • diagnozę predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wysokiej jakości wsparcie szkoleniowo-doradcze
  • bezzwrotną pomoc finansową i pomostową dla min. 35 nowo utworzonych firm (wysokość przyznawanej dotacji: do 24.000 zł).
Projekt przeznaczony dla osób, które:
  • mają ukończony 30 rok życia,
  • zamieszkują w województwie wielkopolskim,
  • nie pracują, a równocześnie mają pomysł na własny biznes i wsparcie z naszej strony jest niezbędne do otwarcia w woj. wielkopolskim, prowadzenia i rozwoju ww. biznesu.

Ze wsparcia wyłączone są osoby, które posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Wykluczeniu podlegają także rolnicy inni niż wskazani w art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!

Rekrutacja odbędzie się w terminie: 27.08.2019r. - 09.09.2019r.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Zapraszamy do udziału!

Ośrodek Wspierania
Przedsiębiorczości w Kościanie

reklama